Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program Tanımı
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki Profili
Bir Üst Dereceye Geçiş
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

 1. Bilgiyi uygulamaya aktarabilme becerisi
 2. Eğitim ve ilgili alanlardaki problemleri belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözme becerisi
 3. Araştırma planlama, uygulama ve sonuçlandırma kabiliyeti
 4. Analitik düşünme kabiliyeti
 5. Alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme kabiliyeti
 6. Eğitim için gerekli olan teknikleri, yöntemleri ve modern araçları kullanma becerisi
 7. Eğitim-öğretim materyalleri tasarlama, uygulama, analiz etme ve yorumlama becerisi
 8. Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğini geliştirme bilinci
 9. Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilme kabiliyeti
 10. Faydalı ve etkili çalışma yapabilme kabiliyeti
 11. Bilgileri sözlü ve yazılı aktarma kabiliyeti
 12. Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi
 13. Bireysel ve grup içerisinde çalışma becerisi
 14. Proje hazırlama ve uygulama becerisi
 15. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 16. Kalite ve çevre bilinci kazanır

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
FBO5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
FBO6001 Seminer02007.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
FBO6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
FBO6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
FBO6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
FBO6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
FBO6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
FBO6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO6101 Fen Eğitimi Nitel Araştırma Veri Toplama ve Çözümleme Teknikleri30037.5
FBO6111 Fen Eğitiminde Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri00007.5
FBO5105 Eğitim araştırmalarında nicel ve nitel yaklaşımlar30037.5
FBO5103 Bilimsel Araştırmalarda İstatistik30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FBO6102 Fen Eğitiminde Araştırma ve Uygulama Analizleri30037.5
FBO6104 Fen Eğitiminde Görsel Materyaller00007.5
FBO6112 Fen Eğitiminde Teori ve Pedagoji30037.5
FBO6103 Proje Uygulamaları30037.5
FBO6105 Güncel Kavramlar ve Sürdürülebilir Yaşam30037.5
FBO6106 İleri Pedagoji30037.5
FBO6107 Öğrenme ve Öğretimde Teknoloji Kullanımı30037.5
FBO6108 Fen Eğitiminde Program Geliştirme30037.5
FBO6109 Fen Eğitiminde Durum ve Aksiyon Çalışmaları30037.5
FBO6110 Oyunlarla Bilimin Doğası30037.5
FBO6113 Sanatla Etkili Fen Eğitimi30037.5
FBO6114 Fen Eğitiminin Sosyal, Kültürel ve Felsefi Temelleri30037.5
FBO5117 Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları30037.5
FBO5102 Araştırma ve Öğretim Sürecinde Değerlendirme30037.5
FBO5101 Araştırma Raporu Planlama, Yazma ve Yayınlama30037.5
FBO5114 Fen Eğitiminde Proje Geliştirme30037.5
FBO5115 Fen Öğretiminde Güncel Yönelimler30037.5
FBO5112 Fen Eğitiminde Kaynak Analizi30037.5
FBO5104 Biyoloji Konularında Etkinlik Tasarlama30037.5
FBO5108 Fen Deneyleri Tasarlama ve Geliştirme30037.5
FBO5110 Fen Eğitiminde Çevre30037.5
FBO5116 Kavramsal Değişim Modelleri30037.5
FBO5107 Fen Bilimleri Eğitiminde Kavram Yanılgıları30037.5
FBO5106 Fen Eğitiminde Kaynaştırma30037.5
FBO5118 Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları30037.5
FBO5109 Fen Eğitiminde Biyoloji30037.5
FBO5113 Fen Eğitiminde Kimya30037.5
FBO5111 Fen Eğitiminde Fizik30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213141516
----------------

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16