Makine Mühendisliği ABD Enerji Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimMakine Mühendisliği Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine Mühendisliği ABD Enerji Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıMakine Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Programı, Enerji temel bilim dalını kapsayacak şekilde eğitim ve araştırma faaliyeti göstermektedir. Enerji programının kapsamı; enerji sektörlerinde üretim, Ar-Ge, Ür-Ge alanlarında gerçekleştirilen mühendislik faaliyetleridir. Enerji bilim alanında ise, Enerji üretim tesislerinin teknik ve ekonomik analizi ve enerji planlaması konularına yönelik eğitim programı yürütülmektedir. Enerji üretim santralları, turbo makina imalat sektörlerinin üretim Ar-Ge, Ür-Ge alanlarında ihtiyaç duyduğu uzman mühendislerin yetiştirilmesini sağlamaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki Profili Enerji bilim alanında uzmanlaşan mühendisler ise, enerji üretim santrallarında (termik, hidroelektrik, nükleer, kombine çevrim, kojenerasyon, yenilebilir enerji kaynaklı) enerji planlaması ve ekonomisinde, turbo makina imalat sektöründe (pompa, komprasör, vantilatör) ve hidrolik-pinomatik sistemler üreten firmalarda ve Ar-Ge birimlerinde çalışma alanı bulmaktadır.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

 1. Bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi kazanma.
 2. Uzmanlık düzeyinde derinleşebilme, edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 3. Problem çözümünde modern yöntemlere ve bilgisayar yazılımlarına hakim olma.
 4. Deneysel esaslı araştırmaları, uluslararası standartları göz önünde bulundurarak bağımsız olarak tasarlayabilme becerisi kazanma.
 5. Analitik ve modele dayalı araştırmaları gerçekleştirme ve bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleyebilme becerisi kazanma.
 6. Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerdeki bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
 7. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirme becerisi kazanma.
 8. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında bilgi edinme.
 9. Alanında gerçekleştirilen çalışmaların süreç ve sonuçlarını, bilimsel, toplumsal, kültürel ve etik değerler çerçevesinde yorumlayabilme.
 10. Gerçekleştirdiği araştırmaları ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi kazanma.
 11. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek bilgi birikimine katkıda bulunmak.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 SEÇMELİ 130037.5
SEC0002 SEÇMELİ 230037.5
SEC0003 SEÇMELİ 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 SEÇMELİ 430037.5
SEC0006 SEÇMELİ 530037.5
SEC0007 SEÇMELİ 630037.5
MAK5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
MAK6001 Seminer02007.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MAK6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MAK6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MAK6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MAK6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MAK6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MAK6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK5100 ENDÜSTRİ TESİSLERİNDE ENERJİ EKONOMİSİ30037.5
MAK5101 ENERJİ MALİYETİ30037.5
MAK5105 HİDROLİK MAKİNELERDE ÖZEL KONULAR30037.5
MAK5515 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ30037.5
MAK5127 Bioenerji Üretim Sistemleri30037.5
MAK5128 Enerji Sistemlerde Hesaplamalı Yöntemler30037.5
MAK6101 İleri Enerji Depolama Sistemleri30037.5
MAK6102 Hidrojen Depolama Teknolojileri30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK5123 TERMİK TURBO MAKİNELERİNDE ÖZEL KONULAR30037.5
MAK5529 Enerji Depolama Sistemleri30037.5
MAK5102 ENERJİ TESİSLERİNDE OTOMATİK KONTROL VE REGLAJ30037.5
MAK5103 ENERJİ ÜRETİM SANTRALLARI VE ÜRETİM GRUPLARININ YÜKLENMESİ30037.5
MAK5104 GAZ DİNAMİĞİ30037.5
MAK5108 JEOTERMAL ENERJİ SİSTEMLERİ30037.5
MAK5114 NÜKLEER REAKTÖRLER30037.5
MAK5115 NÜKLEER REAKTÖRLERDE ISI TRANSFERİ30037.5
MAK5118 TEPKİLİ TAHRİK SİSTEMLERİ30037.5
MAK5126 BENZERLİK VE BOYUT ANALİZİ30037.5
MAK5134 YAKIT PİLİ VE HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ30037.5
MAK5526 Enerji Verimliliği30037.5
MAK5527 Enerji ve Çevre30037.5
MAK5528 Yenilenebilir Enerji Sistemleri30007.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
MAK5100ENDÜSTRİ TESİSLERİNDE ENERJİ EKONOMİSİ11111111111
MAK5104GAZ DİNAMİĞİ11111111111
MAK5114NÜKLEER REAKTÖRLER11111111111
MAK5102ENERJİ TESİSLERİNDE OTOMATİK KONTROL VE REGLAJ11111111111
MAK5108JEOTERMAL ENERJİ SİSTEMLERİ11111111111
MAK5134YAKIT PİLİ VE HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ11111111111
MAK6000Doktora Tezi11111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3X
PÇ-4XXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XX
PÇ-9XXX
PÇ-10X
PÇ-11XXX