Matematik ABD Matematik Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimMatematik Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik ABD Matematik Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıMatematik Bölümü'nün Doktora Programı, Matematiğin uygulamalı ve teorik anabilim dallarında uzmanlaşmak ve akademisyen olmak isteyenler için tasarlanmış bir programdır. Matematik Doktora Programı, araştırma, uygulama ve teori ağırlıklı içeriğiyle, geleceğin alanında saygı duyulan akademisyenlerini ve üst düzey matematikçilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız, 3. ve 4.sınıflarda ağırlıklı olarak sunulan ve alanında uzman kadromuzca verilen seçmeli dersler sayesinde “Optimizasyon, Şifreleme, Bilgisayar programlama, Sigorta matematiği” gibi özel alanlara yönelebilmekte ve bu alanlarda iş imkanları bulabilmektedirler. Mezunlarımızın önemli bir kısmı kamu kuruluşlarında ve özel sektörde uygulamalı matematik, bilgisayar, eğitim konularında, bir kısmı ise üniversite ve araştırma kurumlarında çalışmalarını sürdürmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

  1. Lisans öğretiminde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan matematik ile ilgili materyalleri kullanarak, ileri düzeyde bilgi donanımına sahip olur.
  2. Lisans öğretiminde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan matematik ile ilgili materyalleri kullanarak, ileri düzeyde bilgi donanımına sahip olur.
  3. Matematik lisansüstü konularında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahip olur.
  4. Matematik bilimindeki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
  5. Matematik biliminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı bilgisine sahip olur.
  6. Matematik bilimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
  7. Güncel problemlerin matematik modellerini yaparak çözümleme yeteneğine sahip olur.
  8. Soyut düşünme yeteneğini kullanır.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
MAT6001 Seminer02017.5
MAT5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT6000 Doktora Tezi010030
MAT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT6000 Doktora Tezi010030
MAT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT6000 Doktora Tezi010030
MAT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT6000 Doktora Tezi010030
MAT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT6000 Doktora Tezi010030
MAT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT6000 Doktora Tezi010030
MAT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT5124 İleri Nümerik Analiz30037.5
MAT5112 Geometrinin Temel Kavramları30037.5
MAT5120 İleri Cebir30037.5
MAT5147 Topoloji30037.5
MAT5121 İleri Lineer Cebir30037.5
MAT5155 Fonksiyonel Analiz 130037.5
MAT6114 İleri Diferensiyel Geometri 30037.5
MAT6105 Değişmeli Cebir 130037.5
MAT6116 Kısmi Diferansiyel Denklemlerde (KTD) Nümerik Metodlar30037.5
MAT6110 Fonksiyonel Analiz 230037.5
MAT6201 İleri Bilgisayar Programlama30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT5115 Harmonik Analiz 130037.5
MAT5101 İleri Sistem Analizi30037.5
MAT5119 İleri Aktüeryal Teknikler30037.5
MAT5106 Bulanık Mantıkta Cebirsel Yapılar30037.5
MAT5137 Lineer ve Lineer Olmayan Sınır Değer Problemlerinin Analitik ve Sayısal Çözüm Yöntemleri30037.5
MAT5122 İleri Mühendislik Matematiği 130037.5
MAT5123 İleri Mühendislik Matematiği 230037.5
MAT5103 Banach Örgüleri 130037.5
MAT5143 Reel Analiz30037.5
MAT5104 Banach Örgüleri 230037.5
MAT5130 Kontrol Teori 30037.5
MAT5125 İleri Programlama Teknikleri30037.5
MAT5117 Hilbert Uzaylarında Sonlu Fark Metodu ve Kararlılık Analizi 30037.5
MAT5127 Kantitatif Karar Verme Teknikleri30037.5
MAT5146 Sonsuz Boyutlu Analiz 30037.5
MAT5126 İntegral Denklemler30037.5
MAT5144 Simülasyon Teknikleri30037.5
MAT5110 Diferensiyellenebilir Manifoldlar 230037.5
MAT5109 Diferensiyellenebilir Manifoldlar 1 30037.5
MAT5118 Hopf Cebirleri 1 30037.5
MAT5132 Kuantum Diferansiyel Geometri 130037.5
MAT5133 Kuantum Matris Grupları30037.5
MAT5107 Çok Kriterli Optimizasyon30037.5
MAT5116 Hilbert Uzayları30037.5
MAT5113 Halkalar ve İdealler30037.5
MAT5114 Halkalarda Çarpanlara Ayrılış30037.5
MAT5134 Kuantum Süper Gruplar30037.5
MAT5105 Bulanık Değişmeli Cebir30037.5
MAT5131 Kriptografi30037.5
MAT5129 Kodlama Teorisi 130037.5
MAT5145 Sonlu Elemanlar Yönteminin Lineer Olmayan Sınır Değer Problemlerine Uygulanması30037.5
MAT5142 Özel Diferansiyel Denklemler 30037.5
MAT5128 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri30037.5
MAT5102 Analitik Hiyerarşi Prosesi30037.5
MAT5140 Operatör Teorisi 130037.5
MAT5139 Matematiksel Optimizasyon30037.5
MAT5138 Matematik Programlamada Model Kurma 30037.5
MAT5141 Operatör Teorisi 2 30037.5
MAT5135 Lineer Operatörler 130037.5
MAT5136 Lineer Operatörler 230037.5
MAT5111 Fourier Analizi 30037.5
MAT5151 Geometrik Formların Topolojisi30037.5
MAT5148 Topolojik Vektör Uzayları30037.5
MAT5154 Sabit Nokta Teorisi30037.5
MAT5150 Uygulamalı Fonksiyonel Analiz30037.5
MAT5149 Uygulamalı Matematiğin Analizi30037.5
MAT5152 Diferansiyel Denklemler İçin Green Fonksiyonları30037.5
MAT5156 Bulanık ve Çok Amaçlı Oyunların Çözümleri30037.5
MAT6111 Gruplar Teorisi30037.5
MAT6103 Cisimler ve Galois Teorisi30037.5
MAT6112 Hareket Geometrisi 30037.5
MAT6119 Modüller Teorisi30037.5
MAT6117 Kinematik30037.5
MAT6121 Yarı-Riemann Geometri 30037.5
MAT6104 Cebirsel Sayılar Teorisi30037.5
MAT6106 Değişmeli Cebir 230037.5
MAT6120 Stokastik Süreçler ve Matematiksel İstatistik30037.5
MAT6101 Banach C(K)- Modülleri30037.5
MAT6102 C*- Cebirleri 30037.5
MAT6113 Hilbert C*- Modülleri30037.5
MAT6122 Sonlu Cisimler30037.5
MAT6123 Sonlu Grupların Karakter Teorisi30037.5
MAT6107 Dizayn Teori 130037.5
MAT6108 Dizayn Teori 230037.5
MAT6118 Kodlama Teorisi 230037.5
MAT6115 İleri Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 30037.5
MAT6124 Matematiksel Biyoloji30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678
MAT6114İleri Diferensiyel Geometri 1111-111
MAT6105Değişmeli Cebir 11111-111
MAT6116Kısmi Diferansiyel Denklemlerde (KTD) Nümerik Metodlar11111111
MAT6110Fonksiyonel Analiz 2111--1-1
MAT6201İleri Bilgisayar Programlama111-1111
MAT5124İleri Nümerik Analiz11111111
MAT5112Geometrinin Temel Kavramları1111-111
MAT5120İleri Cebir11111111
MAT5147Topoloji11111111
MAT5121 İleri Lineer Cebir1111-111
MAT5155Fonksiyonel Analiz 111111--1
MAT6111Gruplar Teorisi1111-1-1
MAT6103Cisimler ve Galois Teorisi1111-111
MAT6112Hareket Geometrisi 1111-111
MAT6119Modüller Teorisi1111-111
MAT6117Kinematik1111-111
MAT6121Yarı-Riemann Geometri 1111-111
MAT6104Cebirsel Sayılar Teorisi1111-111
MAT6106Değişmeli Cebir 21111-111
MAT6120Stokastik Süreçler ve Matematiksel İstatistik11111111
MAT6101Banach C(K)- Modülleri1111-111
MAT6102C*- Cebirleri 1111-111
MAT6113Hilbert C*- Modülleri1111-111
MAT6107Dizayn Teori 11111-111
MAT6108Dizayn Teori 211111111
MAT6118Kodlama Teorisi 21111---1
MAT6115İleri Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 1111-111
MAT5142Özel Diferansiyel Denklemler 1111-111
MAT6122Sonlu Cisimler11111111
MAT6123Sonlu Grupların Karakter Teorisi1111-1-1
MAT5115Harmonik Analiz 111111111
MAT5101İleri Sistem Analizi11111111
MAT5119İleri Aktüeryal Teknikler11111111
MAT5106Bulanık Mantıkta Cebirsel Yapılar11111111
MAT5137Lineer ve Lineer Olmayan Sınır Değer Problemlerinin Analitik ve Sayısal Çözüm Yöntemleri11111111
MAT5122İleri Mühendislik Matematiği 111111111
MAT5123İleri Mühendislik Matematiği 211111111
MAT5103Banach Örgüleri 111111111
MAT5143Reel Analiz11111111
MAT5104Banach Örgüleri 211111111
MAT5130Kontrol Teori 11111111
MAT5125İleri Programlama Teknikleri11111111
MAT5117Hilbert Uzaylarında Sonlu Fark Metodu ve Kararlılık Analizi 1-111111
MAT5127Kantitatif Karar Verme Teknikleri11111111
MAT5146Sonsuz Boyutlu Analiz 11111111
MAT5126İntegral Denklemler11111111
MAT5144Simülasyon Teknikleri11111111
MAT5110Diferensiyellenebilir Manifoldlar 21111-111
MAT5109Diferensiyellenebilir Manifoldlar 1 1111-111
MAT5118Hopf Cebirleri 1 11111111
MAT5132Kuantum Diferansiyel Geometri 111111111
MAT5133Kuantum Matris Grupları11111111
MAT5107Çok Kriterli Optimizasyon11111111
MAT5116Hilbert Uzayları11111111
MAT5113Halkalar ve İdealler11111111
MAT5114Halkalarda Çarpanlara Ayrılış11111111
MAT5134Kuantum Süper Gruplar11111111
MAT5105Bulanık Değişmeli Cebir11111111
MAT5131Kriptografi11111111
MAT5129Kodlama Teorisi 111111111
MAT5145Sonlu Elemanlar Yönteminin Lineer Olmayan Sınır Değer Problemlerine Uygulanması11111111
MAT5128Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri11111111
MAT5102Analitik Hiyerarşi Prosesi11111111
MAT5140Operatör Teorisi 11111-111
MAT5139Matematiksel Optimizasyon11111111
MAT5138Matematik Programlamada Model Kurma 11111111
MAT5141Operatör Teorisi 2 1111-111
MAT5135Lineer Operatörler 11111-111
MAT5136Lineer Operatörler 21111-111
MAT5111Fourier Analizi 1111-111
MAT5151Geometrik Formların Topolojisi111--111
MAT5148Topolojik Vektör Uzayları1111-111
MAT5154Sabit Nokta Teorisi11111111
MAT5150Uygulamalı Fonksiyonel Analiz11-1---1
MAT5149Uygulamalı Matematiğin Analizi11111111
MAT5156Bulanık ve Çok Amaçlı Oyunların Çözümleri11111111
MAT6001Seminer1111-111
MAT6000Doktora Tezi11111111
MAT6003Uzmanlık Alan Dersi11111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXXXX
PÇ-5XXXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXX
PÇ-8XXXX