Kimya Mühendisliği ABD Kimya Mühendisliği Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimKimya Mühendisliği Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya Mühendisliği ABD Kimya Mühendisliği Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıDoktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapabilme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmidört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırkiki kredilik on dört adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlar; kimya, petrokimya, boya, çimento, kağıt, kozmetik, deterjan ve ilaç endüstrisi gibi çeşitli endüstri dallarında, üretim, kalite kontrol ve Ar-Ge mühendisliği, satış ve pazarlama gibi görevleri yerine getirmekte, çeşitli bilimsel kuruluşlarda ve üniversitelerde araştırmacı ve öğretim elemanı olarak görev almaktadırlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

  1. Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
  2. Alanında en son gelişmeleri izleyerek, özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak belirleme, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma; bu süreci yönetme becerisi
  3. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapma becerisi
  4. Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur
  5. Kimya Mühendisliği alanında en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur
  6. Kimya Mühendisliği alanında fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar
  7. Ulusal ve uluslararası ortamlarda daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme becerisi
  8. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme, bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarma becerisi
  9. Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında liderlik yapma, inisiyatif kullanma ve sorumluluk alma yetkinliğini geliştirme becerisi
  10. Kimya Mühendisliğinde uygulanan modern teknikler, yöntemler ve bilgisayar yazılımları ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi edinir.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
KMM6001 Seminer02007.5
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM6000 Doktora Tezi010030
KMM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM6000 Doktora Tezi010030
KMM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM6000 Doktora Tezi010030
KMM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM6000 Doktora Tezi010030
KMM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM6000 Doktora Tezi010030
KMM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM6000 Doktora Tezi010030
KMM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM6112 Taşınım Olayları 230037.5
KMM6201 Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı İleri Matematik 230037.5
KMM5128 Taşınım Olayları 130037.5
KMM5133 Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı İleri Matematik 130037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM6101 Ayırma Prosesleri30037.5
KMM6102 Bor Teknolojileri30037.5
KMM6103 Çok Fazlı Reaktörler30037.5
KMM6104 Gıda Teknolojisinde Kimya Mühendisliği Uygulamaları30037.5
KMM6105 İleri İnorganik Teknolojiler30037.5
KMM6106 İleri Kimyasal Proses Dinamiği ve Kontrolü30037.5
KMM6107 İleri Organik Teknolojiler30037.5
KMM6108 İleri Reaktör Tasarımı30037.5
KMM6109 Kimya Mühendisliğinde Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği30037.5
KMM6110 Kimya Mühendisliğinde İleri Akışkanlar Mekaniği30037.5
KMM6111 Polimer Yapı ve Özellikleri30037.5
KMM6113 Soğutma Teknolojisi ve Uygulamaları30037.5
KMM5101 Adsorpsiyon30037.5
KMM5102 Akıllı Jeller ve Polimerlerde Biyomekanik Uygulamalar30037.5
KMM5103 Akışkan Yatak Teknolojisi30037.5
KMM5104 Biyoreaktörler30037.5
KMM5105 Biyoteknoloji30037.5
KMM5106 Endüstriyel Atıkların Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi 130037.5
KMM5107 Endüstriyel Atıkların Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi 230037.5
KMM5108 Endüstriyel Kolloid Sistemler30037.5
KMM5109 Endüstriyel Kristalizasyon30037.5
KMM5110 Endüstriyel ve İçme Sularının Hazırlanması30037.5
KMM5111 Enerji Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı30037.5
KMM5112 Gıda Sanayiinde Özel Uygulama Alanları30037.5
KMM5113 İleri Heterojen Reaksiyon Mühendisliği30037.5
KMM5114 İleri Isı Aktarımı Uygulamaları30037.5
KMM5115 İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği30037.5
KMM5116 İleri Kimyasal Reaksiyon Kinetiği30037.5
KMM5117 İleri Kütle Aktarımı30037.5
KMM5118 İstatistiksel Yöntemlerle Modelleme30037.5
KMM5119 İyon Değiştiriciler ve Uygulamaları30037.5
KMM5120 Kemometri- Kimya Müh. ve Kimyada Matematik ve İstatistik Yöntemler30037.5
KMM5121 Kimyasal Proses Tasarımında Bilgisayar Uygulamaları30037.5
KMM5122 Kimyasal Proseslerin Optimizasyonu30037.5
KMM5123 Kurutma Teknolojisi Uygulamaları30037.5
KMM5124 Membran Teknolojileri30037.5
KMM5125 Polimer İşleme Teknikleri ve Modellemesi30037.5
KMM5126 Polimer Nanokompozitler ve Uygulamaları 30037.5
KMM5127 Süperkritik Akışkan Teknolojisi30037.5
KMM5129 Termal Analizin Endüstriyel Uygulamaları30037.5
KMM5130 Yakıt Teknolojisi30037.5
KMM5131 Yarı İletken Polimer Teknolojisi30037.5
KMM5132 Yeşil Kimya Mühendisliği30037.5
KMM5134 Sürdürülebilir ve Temiz Enerji Sistemleri30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
KMM6112Taşınım Olayları 21111--1---
KMM6101Ayırma Prosesleri111-11-1-1
KMM6111Polimer Yapı ve Özellikleri111-11----
KMM6107İleri Organik Teknolojiler--1-11-1--
KMM6102Bor Teknolojileri-11-11----
KMM6103Çok Fazlı Reaktörler1-1-1--1-1
KMM6110Kimya Mühendisliğinde İleri Akışkanlar Mekaniği1111111111
KMM6106İleri Kimyasal Proses Dinamiği ve Kontrolü1111111111
KMM6104Gıda Teknolojisinde Kimya Mühendisliği Uygulamaları11--11----
KMM6105İleri İnorganik Teknolojiler-1--11-1--
KMM6108İleri Reaktör Tasarımı1-1-1--1-1
KMM6109Kimya Mühendisliğinde Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği1111111111
KMM6000Doktora Tezi111111111-

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XX
PÇ-6X
PÇ-7XX
PÇ-8XX
PÇ-9XX
PÇ-10XXX