Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıMetalürji ve malzeme Mühendisliği Doktora Programı, Malzeme alanında teorik bilgisini arttırmak isteyen uzman mühendisler, araştırmacı ve geliştirmeciler ve akademisyen olmak isteyenler için tasarlanmış bir programdır. Malzeme Doktora Programı, araştırma ve teori ağırlıklı içeriğiyle, geleceğin alanında saygı duyulan akademisyenlerini ve üst düzey mühendislerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBu doktora programı mezunlarının Metalürji ve malzeme üzerinde çeşitli sektörlerde araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar Malzeme alanında doktora yapmış olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebiirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

  1. Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme,
  2. Alanındaki ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme,
  3. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme,
  4. Alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme, yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma,
  5. Alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme, yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma,
  6. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme,
  7. Alanında özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme,
  8. Alanı sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme,
  9. Alanında uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme,
  10. Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
MEM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
MEM6001 Seminer02017.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM6000 Doktora Tezi010030
MEM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM6000 Doktora Tezi010030
MEM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM6000 Doktora Tezi010030
MEM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM6000 Doktora Tezi010030
MEM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM6000 Doktora Tezi010030
MEM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM6000 Doktora Tezi010030
MEM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM6109 Üretim Metalürjisi Termodinamiği30037.5
MEM6108 Mühendislikte Metal Fiziği30037.5
MEM6102 Alaşım Tekniği30037.5
MEM5127 Tarama Elektron Mikroskobisi30037.5
MEM5933 Mühendislikte Proje Yönetimi30037.5
MEM5132 Malzeme Yapısı ve Kristalografisi30037.5
MEM5131 Temel Metalurjik Diyagramlar30037.5
MEM6103 Demir-Çelik Teknolojisi30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM5138 İleri Mikroskopi ve Küçük Ölçekli Mekanik30037.5
MEM6113 İleri Faz Dönüşümleri ve Kinetiği 130037.5
MEM5903 İleri Faz Dönüşümleri ve Kinetiği 230037.5
MEM6105 Geçirimli Elektron Mikroskobisi30037.5
MEM6106 Katılaşma Süreçleri30037.5
MEM6110 Yüksek Sıcaklık Malzemeleri30037.5
MEM6104 Elektrometalürjik Gelişmeler30037.5
MEM6111 Yüksek Teknoloji Seramikleri30037.5
MEM6101 Malzeme Dayanımı ve Güvenliği30037.5
MEM6112 Yüzey İşlemlerinde İleri Teknolojiler30037.5
MEM6107 Metalürjide Enerji Tasarrufu ve Çevre Sorunları30037.5
MEM5115 Malzeme Seçiminde Elektriksel Özelliklerin Etkisi30037.5
MEM5902 Endüstride Malzeme Problemleri30037.5
MEM5109 Isıl İşlemlerde Özel Konular30037.5
MEM5107 Ergimiş Metal Tepkimeleri30037.5
MEM5129 Zırh Teknolojileri30037.5
MEM5110 İleri Biyomedikal Malzemeler30037.5
MEM5113 Laser İle Malzemelerin İşlenmesi30037.5
MEM5114 Malzeme Bilgisinde Özel Konular30037.5
MEM5118 Metalürji Sektöründe Ekonomi30037.5
MEM5112 İleri Toz Metalürjisi30037.5
MEM5120 Mühendislik Malzemelerinin Bozunması30037.5
MEM5124 Plastik Şekillendirmede Malzeme Davranışı30037.5
MEM5123 Özel Döküm Yöntemleri30037.5
MEM5111 İleri Kompozit Malzemeler30037.5
MEM5101 21. Yüzyıl İçin Malzemeler30037.5
MEM5128 Üretim Metalürjisinde Gelişmeler30037.5
MEM5126 Seramik Teknolojisi30037.5
MEM5106 Endüstriyel Metal Kazanımı30037.5
MEM5121 Nano Yapılar ve Biyomedikal Uygulamaları30037.5
MEM5117 Metalurjik Hasar Analizleri30037.5
MEM5108 Ferroalaşım Teknolojisi30037.5
MEM5119 Metalürjik Fırınlar30037.5
MEM5102 Biyopolimer Teknolojisi30037.5
MEM5122 Ölçme, Kontrol ve Kalibrasyon Problemleri30037.5
MEM5104 Elektron Mikroskobisi İle Analiz Yöntemleri30037.5
MEM5103 Biyoseramiklerin Sentezi30037.5
MEM5125 Refrakter Malzemeler ve Uygulamaları30037.5
MEM5116 Metal Matrisli Kompozit Malzemeler ve Üretim Teknikleri30037.5
MEM5932 Mühendislikte Kalite Yönetimi30037.5
MEM5133 Malzeme Biliminde Bor Teknolojisi ve Uygulamaları30037.5
MEM5130 Diffraksiyon Tekniği ile Malzemelerin Karakterizasyonu30037.5
MEM5931 Endüstriyel Malzemelerin Muayenesi30037.5
MEM5134 Elektrokatalizör Malzemeler30037.5
MEM5136 İki Boyutlu Malzeme Teknolojileri30037.5
MEM5137 Enerji Depolama Sistemleri İçin İleri Malzeme Teknolojileri30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
MEM6109Üretim Metalürjisi Termodinamiği1111111111
MEM6108Mühendislikte Metal Fiziği1111111111
MEM6103Demir-Çelik Teknolojisi1111111111
MEM6102Alaşım Tekniği1111111111
MEM6105Geçirimli Elektron Mikroskobisi1111111111
MEM6106Katılaşma Süreçleri1111111111
MEM6110Yüksek Sıcaklık Malzemeleri1111111111
MEM5114Malzeme Bilgisinde Özel Konular1111111111
MEM6104Elektrometalürjik Gelişmeler1111111111
MEM6111Yüksek Teknoloji Seramikleri1111111111
MEM6101Malzeme Dayanımı ve Güvenliği1111111111
MEM6112Yüzey İşlemlerinde İleri Teknolojiler11--1-----
MEM6107Metalürjide Enerji Tasarrufu ve Çevre Sorunları1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXX